DOGME 2000
for kommuner og miljøKommuner, der slutter sig til DOGME 2000, vil arbejde for opfyldelse af disse mål:

1.          Menneskets påvirkning af naturen skal måles
             a)       GRØNT REGNSKAB udarbejdes hvert år. Kommunens geografiske grænser ses
                       som grænse om et lokalsamfund, der samlet er forpligtet på målsætningerne.
                       GRØNTREGNSKAB omfatter derfor mindst kommunens egne bygninger, alle                        boligområder samt erhverv
             b)       GRØNT REGNSKAB skal gøre rede for udvikling i genbrug af affald
                       og mindst omfatte forbrug af fjernvarme, elektricitet, gas, olie, trafik (benzin og                        diesel), grundvand og pesticider
             c)       GRØNT REGNSKAB skal på basis af forbrugene oplyse områdets samlede bidrag
                       til forureninger (f.eks. SO2) og klimaændring (f.eks. CO2)
2.         Der skal udarbejdes en plan for forbedring af miljøet: Agenda 21
            a)       AGENDA 21 omfatter det samlede lokalsamfund ligesom GRØNT REGNSKAB
            b)       AGENDA 21 skal indeholde mål for ressourceforbrug og miljøbelastning, som
                      byggerpå princippet om økologisk råderum.
            c)       I erkendelse af, at den offentlige sektor må påtage sig rollen som drivkraft i
                      omstillingen til bæredygtighed, gælder det særligt, at
                      i)       mindst 75% af det offentlige fødevareforbrug skal være økologisk
                      ii)      herbicider ikke anvendes
                      iii)     en procentdel af bygningsvedligehold og anlægsbudget afsættes til forsøg                               med bæredygtige materialevalg
                      iv)     alt planarbejde har bæredygtighed som overordnet mål
                      v)      der skal være udformet en økologisk, bæredygtig indkøbspolitik
3.         Miljøarbejdet skal forankres
            a)       boligområderne skal inddrages i udarbejdelse af lokale Agenda 21'ere
            b)       erhvervslivet skal inddrages på formaliseret måde i udvikling af bedre miljø.
                      Landbrugsjord skal eksempelvis aktivt søges dyrket økologisk.
            c)       kommunens egne forvaltninger og institutioner skal over tid miljøcertificeres og
                      miljøarbejdet inddrages i virksomhedsplaner, personalepolitik m.m.

Kommuner, der tilslutter sig DOGME 2000, indgår i et forpligtende fællesskab, der organiserer
udveksling af erfaringer og resultater samt udpeger fælles indsatsområder.
Kommunerne går sammen om en pris, der kan uddeles til personer, personalegrupper eller
organisationer, der har gjort en særlig indsats for bæredygtig udvikling.
Kommunerne går sammen om en ekstern revision, der årligt udtaler sig om indsatsen.