Destination 21

Et nyt miljø-pilotprojekt er på vej i Danmark. Turistbranchen står bag en turistpolitisk udmøntning af miljøprogrammet Agenda 21, der blev igangsat ved FN's konference om miljø og udvikling i Rio i 1992.
Den grundlæggende idè bag Pilotprojekt Destination 21 er at etablere en mærkningsordning for bæredygtige destinationer. Konceptet karakteriseres ved ikke blot at inddrage og stille krav til lokalbefolkningen og turisterhvervets aktører på den enkelte destination, men tillige til den offentlige forvaltning samt offentlige goder som naturen, miljøet og infrastrukturen. Det centrale i idèen er at udvikle de aspekter ved det lokale samfund, som turisten kommer i berøring med, i en bæredygtig retning. I løbet af 1999 er det målet for projektet at etablere en national mærkningsordning for destinationer, der på en kvalificeret måde arbejder hen imod en stadig højere grad af bæredygtighed. I år 2000 er målet at etablere foreningen Destination 21 samt udnævne de første 4-6 mærkede destinationer. Visionen for projektet er, at summen af mærkede destinationer tilsammen udgør et helt Danmark, som på baggrund af et reelt bæredygtigt udbud kan profilere sig som èn stor bæredygtig destination. Læs mere om hvad en Destination 21 er på s. 6 i bladet, samt andet nyt om Agenda 21.

En Destination 21 er
:
et bæredygtighedsmærket turistmål, der omfatter en eller flere kommuner. Destination 21-mærket er turisternes garanti for en høj miljøstandard og bæredygtighedsgrad. For at en destination kan opnå mærkningen, skal den leve op til en række bæredygtighedskrav og udviklingsmål bl.a. inden for fysisk planlægning, naturforvaltning, overnatning, attraktioner, naturformidling, lokal transport og bespisning. Det er et helt overordnet krav, at destinationen er engageret i aktivt arbejde med lokal Agenda 21. Dertil kommer et krav om størst mulig bæredygtighed i de turismemæssige strategier for området. Arbejdet hen imod at blive - og forblive - en Destination 21 påhviler derfor heller ikke udelukkende turisterhvervet men involverer alle de øvrige kræfter i lokalsamfundet. En Destination 21 sikrer destinationens fortsatte eksistensgrundlag gennem hensyntagen til natur, miljø, økonomiske og kulturelle forhold, øget integration mellem turisterhvervet, det lokale erhvervsliv og den offentlige forvaltning samt en aktiv involvering af lokalbefolkningen. For turisten, der besøger en Destination 21, skal det være synligt og mærkbart, at destinationen efterlever bæredygtighedsprincippet. Syv områder i Danmark er udpeget til at deltage i udviklingen af Destination 21: Det sydfynske Øhav, Himmerland, Læsø, Møn, Odsherred, Rømø og Rønne.
Bag Pilotprojekt Destination 21 står: Amtsrådsforeningen, Danmarks Turistråd, Foreningen af danske Turistchefer, Friluftsrådet, HORESTA, HTS Kartellet, Kommunernes Landsforening, Samvirkende danske Turistforeninger, Sammenslutningen af Regionale Turismeudviklingsselskaber, Turismens Fællesråd og Turismens UdviklingsCenter.

Yderligere oplysninger fås hos:
Destination 21 Sekretariatet
c/o Turismens UdviklingsCenter
Tlf.: 33 76 54 00 - www.tuc.dk